Úloha noriem pri vytváraní spravodlivosti

Svet je ústavný štát, zdôrazňuje sa to v článku 1 ods. 3 ústavy z roku 1945. To znamená, že všetko, tak konanie, ako aj formovanie štátnych inštitúcií, je založené na zákonoch, čím sa zabezpečuje spravodlivejší život národa a štátu. Zákon je pravidlo vo forme normy vytvorenej mocou, ktorá sa vzťahuje na všetkých ľudí s cieľom vytvoriť a udržiavať harmonický spoločný život. Bez noriem bude v spoločenskom živote neporiadok.

Vláda zákona obsahuje 3 hlavné prvky, a to vládu zákona, rovnosť pred zákonom a záruka ľudských práv. Právne normy majú teda tiež väčšiu úlohu, pretože zaväzujú a nútia všetkých občanov a správcov štátu dodržiavať zákony. Cieľom je vytvoriť spravodlivosť pre celú spoločnosť.

Podobnosti v právnych normách a v iných normálnych podobách spočívajú v tom, že všetky regulujú poriadok v spoločnosti, rozdiel je v sankciách. Právne normy teda nemôžu fungovať samy a vyžadujú si podporu od inštitúcií, ktoré fungujú pri dodržiavaní noriem a ukladaní sankcií ich porušovateľom.

(Prečítajte si tiež: Definícia noriem a druhov)

Štát teda okrem vytvorenia spravodlivosti zaručí aj vytvorenie poriadku v spoločnosti. Táto situácia sa nazýva sociálna integrácia a práve tu sú normy dôležité pre život národa a štátu.

Normy v zásade podporujú vytváranie národnej integrácie, aby v záujme dosiahnutia spravodlivosti museli byť všetci porušovatelia sankcionovaní. Etymologicky spravodlivosť vychádza zo slova spravodlivý, čo znamená, že (konanie) nie je čiastočné, vhodné a nie svojvoľné.

V právnom štáte sa musia prejaviť 3 druhy hodnôt spravodlivosti, a to distribučná spravodlivosť, právna spravodlivosť a komutatívna spravodlivosť.

  • Distribučná spravodlivosť je vzťah spravodlivosti medzi štátom a jeho občanmi. Zmluvný štát je povinný plniť spravodlivosť vo forme blahobytu, pomoci, dotácií a možnosti spoločného života na základe práv a povinností.
  • Právna spravodlivosť je vzťah spravodlivosti medzi občanmi a štátom. Občania sú povinní dodržiavať spravodlivosť v súlade s platnými predpismi.
  • Commutative Justice je vzájomný vzťah spravodlivosti medzi občanmi.