Vplyv sociálnej mobility, pozitívny a negatívny

Ľudský život je veľmi determinovaný existenciou sociálnych vrstiev alebo postavením, aj keď to neurčuje úroveň šťastia. Vo svojej mobilite ako sociálnej bytosti alebo v tom, čo sa bežne nazýva sociálna mobilita, majú ľudia veľmi veľkú možnosť pohybovať sa horizontálne alebo po etapách. A vplyv sociálnej mobility existuje negatívne aj pozitívne.

Sociálnu mobilitu možno vo všeobecnosti definovať ako prenos postavenia osoby alebo skupiny v rámci sociálnej štruktúry spoločnosti. Kde je toto premiestnenie charakterizované zmenami v správaní alebo interakciách osoby, jednotlivo aj v skupinách.

V procese mobility existuje vplyv na osobu alebo skupinu. Dopad vyplývajúci z tejto sociálnej mobility môže mať formu pozitívnych alebo negatívnych dopadov. O čomkoľvek?

Pozitívny vplyv sociálnej mobility

Pozitívny vplyv sociálnej mobility je priaznivý vplyv a poskytuje výhody ľuďom, ktorí vykonávajú sociálnu mobilitu. Pozitívny vplyv môže povzbudiť ľudí k lepšiemu rozvoju. Existuje niekoľko príkladov pozitívnych dopadov sociálnej mobility, medzi ktoré patrí:

  • Zvýšiť sociálnu integráciu

Sociálna integrácia znamená proces prispôsobenia medzi niekoľkými rôznymi prvkami v skupine tak, aby sa vytvoril životný štýl, ktorý je v súlade s funkciami a cieľmi. Sociálna mobilita, ktorá sa vyskytuje v spoločnosti, spôsobuje zmeny v sociálnych podmienkach, a to tak v životnom štýle, ako aj v myslení.

  • Zrýchlenie miery sociálnych zmien

Vďaka sociálnej mobilite sa život človeka zmení podľa jeho sociálneho postavenia. Sociálna zmena môže byť dobrou zmenou, ak po nej nasledujú kvalitné ľudské zdroje. Životné podmienky niekoho, kto má dobré vzdelanie, ovplyvnia jeho zmýšľanie, životný štýl a živobytie.

  • Tlačenie niekoho na posun vpred

Keď sa pozrieme na ďalších ľudí, ktorí sa venujú sociálnej mobilite, budeme povzbudení k tomu, aby sme boli pokročilejšími, pretože zvýšime svoju schopnosť konkurovať ostatným.

  • Zlepšiť životné podmienky

Ukazovateľ sociálnej starostlivosti podľa zákona č. 10 z roku 1992 „Ak dokáže uspokojiť minimálne základné potreby, psychologické potreby a potreby rozvoja“. Minimálne základné potreby zahŕňajú základné potreby, ako sú jedlo, oblečenie a prístrešie.

(Prečítajte si tiež: Definícia a faktory sociálnej mobility)

Medzi psychologické potreby patrí náboženstvo a zábava. Medzi rozvojové potreby zatiaľ patrí zdravie a vzdelávanie. Jednotlivci, ktorí majú vysoké spoločenské postavenie, majú tendenciu byť schopní uspokojiť tieto tri potreby, takže sa dá povedať, že môžu dosiahnuť prosperujúci život.

  • Zlepšiť kvalitu života

Ak ste dosiahli prosperujúci život, pokúsi sa zlepšiť kvalitu života. Napríklad nákup krajšieho vozidla, konzumácia výživného jedla a výber kvalitných vzdelávacích inštitúcií.

Negatívne vplyvy sociálnej mobility

Sociálna mobilita môže mať tiež negatívne účinky. Negatívne vplyvy, ktoré môžu vyplynúť zo sociálnej mobility, sú:

  • Výskyt konfliktu

Konflikty vznikajú v dôsledku odmietnutia sociálnej mobility, ku ktorému dochádza u iných ľudí. To sa dá prekonať, ak sa prehliadneme svojimi schopnosťami a pokúsime sa zlepšiť svoje schopnosti premýšľaním o úspechoch druhých. Ak nemôžeme akceptovať úspechy iných ľudí, zrodí sa konflikt, ktorý je škodlivý pre nás samotných aj pre ostatných.

  • Psychologická porucha

V tomto prípade je zdĺhavý vznik strachu a úzkosti v dôsledku videnia sociálnej mobility, ktorá sa vyskytuje u iných ľudí. Psychologické poruchy môžu byť sebazničujúce a môžu viesť k niekoľkým osobným ochoreniam.

  • Vzhľad trhlín vo vzťahu

Dobrý vzťah sa rozpadne, ak dôjde k žiarlivosti alebo pýche. Sociálna mobilita môže spôsobiť, že ostatní ľudia budú žiarliť a ľudia, ktorí sa venujú sociálnej mobilite, sa budú chovať inak ako obvykle alebo sa budú predvádzať ostatným kvôli dosiahnutým úspechom.