Spoznajte mapové komponenty, ktoré to sú?

Mapa je alternatívna informácia, ktorá popisuje Zem s určitým pomerom mierky. Aby sme však mohli presne a presne predstaviť rôzne druhy informácií, mapa vyžaduje určitý komponent. Čo je to komponent mapy? A aké sú typy?

Komponenty mapy sú na mape nevyhnutnosťou. Dôvod je ten, že s mapovým komponentom uľahčíte čítanie, interpretáciu a zisťovanie informácií obsiahnutých na mape, aby ste tak neurobili zmätok pre používateľa.

Existuje 11 komponentov mapy, ktoré potrebujeme poznať, vrátane názvu, oka vetra, legendy, astronomických línií, zdroja mapy, roku výroby, mierky, vložky do mapy, symbolov mapy, písma a farieb mapy.

Názov

Názov mapy obsahuje informácie podľa obsahu mapy. Tituly je možné umiestniť kamkoľvek, pokiaľ sú ľahko čitateľné a nezasahujú do informácií zobrazených na mape. Spravidla je však názov mapy umiestnený v strede mapy.

Body kompasu

Oko vetra alebo orientácia je smerový sprievodca po mape, ktorý slúži používateľom mapy na pochopenie smeru pri čítaní mapy. Symbol smeru vetra je možné umiestniť kdekoľvek, pokiaľ neprekáža iným informáciám na mape. Na mape sever vždy smeruje nahor v nadchádzajúcej rovine (papier).

Legenda

Legenda je popis symbolov uvedených na mape. Čítačka máp musí dobre pochopiť legendu, aby informácie získané z mapy mohli byť presné. Neexistujú žiadne štandardné pravidlá týkajúce sa umiestnenia stĺpca legendy, pretože legenda sa vo všeobecnosti umiestňuje doľava alebo doprava pod prázdnu mapu.

(Prečítajte si tiež: Typy máp podľa ich tvaru)

Legendu je možné umiestniť aj inde, pokiaľ to neprekáža informáciám zobrazeným na mape.

Astronomické čiary

Astronomické čiary sú imaginárne čiary, ktoré obiehajú okolo Zeme vertikálne (zemepisná dĺžka) aj horizontálne (zemepisná šírka), ktoré sú zobrazené v stupňoch (0). Astronomické čiary slúžia na uľahčenie určenia absolútnej polohy miesta na zemskom povrchu.

Zdroj mapy

Zdroje mapy obsahujú informácie o zdrojoch údajov použitých na mape. Zdroj mapy slúži na zabezpečenie presnosti informácií zobrazených na mape.

Rok výroby

Rok, v ktorom bola mapa vyrobená, zobrazuje rok, v ktorom bola mapa vyrobená. Je potrebné zahrnúť tento rok, aby sme používateľa presvedčili, že údaje obsiahnuté v mape je možné naďalej používať. Je to tak preto, lebo pri určitých druhoch máp, ako sú napríklad tematické mapy, sa môže charakter údajov z roka na rok meniť.

Škála

Mierka je pomer vzdialenosti medzi objektmi na mape a skutočnou vzdialenosťou od zeme. Je potrebné zahrnúť mierku, aby si používatelia mapy mohli predstaviť skutočnú oblasť alebo vzdialenosť na zemskom povrchu. Existujú 3 formy zobrazenia mierky na mape, a to číselná mierka, líniová mierka a slovná mierka.

Vložená mapa

Vložka mapy sa používa na objasnenie polohy oblasti, ktorá je na hlavnej mape. Vložka sa spravidla nachádza vo vnútornom rohu mapy a je zobrazená s malou mapou. Existujú 2 typy vložiek do mapy, a to vloženie polohy a vloženie zväčšenia.

  • Vloženie polohy sa používa na poskytnutie globálneho prehľadu o oblasti okolo mapovanej oblasti. Všeobecne sa táto vložka mapy nachádza na mape malého rozsahu.
  • Vloženie zväčšenia sa používa na popísanie časti hlavnej mapy, ktorá sa považuje za dôležitú z miesta, kde sa javí ako malá, takže ju treba zväčšiť. Tieto typy vložiek sa všeobecne nachádzajú na mapách s malými regionálnymi znakmi.

Symbol mapy

Symboly sú obrázky na mape, ktoré predstavujú prírodné prvky na zemskom povrchu. Tam, kde sú na mape 3 symboly, konkrétne bodový symbol, čiarový symbol a oblastný symbol.

  • Symbol bodu na zobrazenie údajov o mieste alebo polohe. Bodovým symbolom môže byť napríklad kruh, obdĺžnik alebo trojuholník.
  • Symboly čiar, ktoré popisujú geografické údaje, ako sú hranice, cesty a rieky. Napríklad ukázať rieky, železnice.
  • Symboly oblasti na zobrazenie určitej oblasti. Napríklad lesné oblasti, jazerá, ryžové polia atď.

Nápisy

Písaním sa zvýrazňuje význam symbolov na mape. Písanie obsahuje pravidlá pre písanie veľkých písmen, malých písmen, kurzívy, zvislých písmen atď.

Farba mapy

Každý prírodný objekt obsiahnutý na mape má inú farbu. Cieľom tohto farebného rozdielu je zvýrazniť rozdiely v objektoch na mape. Napríklad hnedá farba označuje oblasť s veľmi veľkým sklonom.