Čo je to multidimenzionálna identita?

V ľudskom živote sa rozdiely stávajú znakom i znakom predĺženia spoločenského života v spoločnosti. Tieto vlastnosti sa vyskytujú jednotlivo aj v skupinách. V spoločnosti je tento rozdiel niekedy sporný, ale môže byť aj zjednocujúcim. V závislosti na uhle pohľadu každého jednotlivca alebo skupiny. To sa dá nazvať multidimenzionálna identita.

Multidimenzionálna identita je definovaná ako perspektíva, veľkosť a hľadisko identity osoby, ktorá je v skupine alebo spoločnosti. Táto identita je stav alebo zvláštna charakteristika osoby, ktorá rozlišuje jednotlivcov a znamená existenciu v spoločnosti.

Multidimenzionálna identita v jednotlivcoch a spoločnostiach sa nestane iba skutočnosťou, ale existujú 3 faktory, ktoré spôsobujú vznik tejto perspektívy, a to:

  • Existujú rôzne pohľady na postavenie a úlohu človeka v skupine
  • Kultúrna rozmanitosť pri pohľade na identitu človeka
  • Meniaca sa veľkosť a porovnateľná s niekým, kto nesie identitu.

Multidimenzionálny typ identity

V multidimenzionálnom spoločenskom živote možno identitu rozdeliť na dve, a to heterogenitu povolaní a rodovú heterogenitu. Po prvé, heterogenita povolaní, ktorá ukazuje rozmanitosť jeho povolania alebo povolania, čo však nemá vždy pozitívny vplyv na spoločnosť.

(Prečítajte si tiež: Zhrnutie správ a informácií v reklamách)

Spoločenským príznakom, ktorý vyplýva z heterogenity povolaní, je vznik profesionálnej rozmanitosti. Na vzdelávacie inštitúcie sa tlačí, aby podporovali vzdelávacie a školiace potreby zodpovedajúce profesionálnym požiadavkám.

Okrem toho dôjde k negatívnym dopadom, ktoré vzniknú v dôsledku heterogenity povolaní v živote ľudí, ak podporné zariadenia nespĺňajú požiadavky potrieb. Vo výsledku bude mať dopad, ktorý vznikne pri veľkom počte nezamestnanosti, urbanizácie, kriminality, korupcie a sociálnej nerovnosti.

Druhou multidimenzionálnou identitou je rodová heterogenita, ktorá naznačuje pohlavie alebo rodové rozdiely. V modernej spoločnosti je táto rodová heterogenita poznačená širšími funkciami a úlohami žien a mužov v spoločenskom živote. Jedným z príkladov je práca mužov, ktorú teraz môžu vykonávať ženy, a naopak, aby hranice medzi mužmi a ženami boli tenšie.