Poznať formy algebraických výrazov

Pri výpočte hodnoty, ktorú zatiaľ nepoznáme, často používame ako náhradu písmená. Tieto písmená sú známe ako premenné v algebraickej forme. Samotná algebra je odvetvie matematiky, ktoré pri riešení úloh používa namiesto čísel písmená.

Príklad problému s algebrou je:

Ak je v každom políčku 20 jabĺk a sú tam štvorce b, celkový počet jabĺk bude 20b.

V algebraických rovniciach existuje niekoľko výrazov, ktoré sa budú často používať. Pozrime sa na tvar uvedený nižšie.

2x + 3

(Prečítajte si tiež: Poznanie algebraických foriem a ich operácie)

Ako už bolo vysvetlené, písmená, ktoré predstavujú hodnotu, sa nazývajú premenné . Môžeme dospieť k záveru, že x je premenná. Medzitým sa číslo spojené s premennou nazýva koeficient . To znamená, že číslo 2 vyššie je koeficient. Napokon čísla, ktoré nie sú spojené s premennými, sú známe ako konštanty , napríklad číslo 3 vyššie. Ak ale odkazujeme na premenné koeficienty a konštanty, môžeme to nazvať kmeňom . To znamená, že 2x a 3 sú pojmy.

Algebraická forma

Algebraické formy je možné klasifikovať na základe počtu výrazov. Túto formu možno rozdeliť na monomiálnu, binomickú, trinomiálnu a polynomiálnu.

Monomial označuje formu, ktorá má iba jeden výraz, napríklad 5yz, 7z alebo. Dvojčlen sa medzitým skladá z dvoch termínov, napríklad 4z - 7 a 3y2 + z.

Trinomiál, ako už z názvu vyplýva, označuje formu zloženú z 3 výrazov, napríklad ako 3y2 + 5yz - 8 alebo 9x - 4y2 + 3. Nakoniec sa algebra, ktorá má viac ako 3 členy, nazýva polynóm, napríklad 2y2 + 5yz + 3z2 - 8 .

Všeobecne však môžeme všetky algebraické formy nazvať polynómy.

Na základe premenných možno výrazy v algebre rozdeliť na podobné a odlišné pojmy. Ak chcete zistiť rozdiel, zvážte nasledujúci príklad.

  1. 4x2, -2x2 a -7x2 → Sú podobné výrazom, pretože premenné majú rovnaké poradie.
  2. 4x2, 5y2 a -7z2 → Sú odlišné pojmy, pretože premenné sú rôzne (x, yaz)
  3. 4y2, 5y3 a -7y4 → Sú odlišné pojmy, pretože premenné majú rôzne sily

To znamená, že môžeme dospieť k záveru, že termíny v algebre sa považujú za podobné, keď sú premenné a exponenti rovnaké.

Ako cvičenie sa pokúsme spojiť algebraické tvary so správnymi výrazmi.

TVAR

  1. xy + 23 -p, 7p2, 14
  2. 45 - x2 3x2r, -2xy2, 9
  3. 14 - p + 7p2 xy, 23
  4. 3x2y - 2xy2 + 9 -x2, 45

TRIBE

a. -p, 7p2, 14

b. 3x2r, -2xy2, 9

c. xy, 23

d. -x2, 45

Už? No tak, skontrolujte odpoveď nižšie!

1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b