Definícia nárazníkových riešení a ich typov

V každodennom živote ľahko nájdeme príklady tlmivých roztokov, jedným z nich sú očné kvapky. Hodnota pH očných kvapiek zodpovedá hodnote pH našich očí, takže pri ich aplikácii nebudú poškodené. Ale viete, čo je tlmivé riešenie a aké sú typy?

Pufrovacie roztoky sú roztoky, ktoré udržiavajú pomerne konštantné pH a majú schopnosť odolávať zmenám pH pri zriedení alebo pridaní malého množstva kyseliny alebo zásady. Schopnosť tlmivého roztoku udržiavať zmeny pH v procese pridávania bázy alebo kyseliny sa nazýva tlmivý účinok.

Typ tlmivého roztoku

Pri všeobecnom pohľade možno tento tlmivý roztok rozdeliť na 2 typy, a to kyslý tlmivý roztok a alkalický tlmivý roztok.

  • Kyselinový tlmivý roztok

Kyselinový tlmivý roztok je roztok obsahujúci slabú kyselinu a jej konjugovanú bázu. Tento tlmivý roztok slúži na udržanie pH v kyslom prostredí, ktorý má pH menšie ako 7. Príkladom roztoku kyseliny pufru je zmes kyseliny Ethanovho (CH 3 COOH) a sodný ethanoátu (nach 3 COO) v roztoku, ktorý má vyrovnávaciu súčasť CH 3 COOH a CH 3 COO.

Kyslý tlmivý roztok je možné získať zmiešaním slabej kyseliny so soľou zo silnej bázy. Napríklad zmiešaním kyseliny octovej s octanom sodným. Okrem toho sa zmieša slabá kyselina so silnou zásadou, v ktorej sa zmieša nadbytok slabých kyselín.

  • Základný tlmivý roztok

Bázický tlmivý roztok je roztok obsahujúci slabú bázu a jej konjugovanú kyselinu. Toto riešenie slúži na udržanie pH v alkalickom prostredí, ktoré majú pH vyššie než 7. Príkladom zásaditého roztoku pufru je zmes roztoku amoniaku (NH 3 (aq)) a roztoku chloridu amónneho (NH 4 Cl (vodný)), ktorý má pufračná zložku. NH 3 a NH 4 +.

(Prečítajte si tiež: Pochopenie koligatívnych vlastností riešení)

Základný tlmivý roztok možno získať pomocou; zmiešanie slabej zásady so soľou silnej kyseliny, napríklad zmiešanie hydroxidu amónneho s chloridom amónnym. Okrem toho sa zmieša slabá zásada so silnou kyselinou, pričom sa zmieša nadbytok slabých zásad.