Definícia individuálnych, skupinových a sociálnych vzťahov

Ľudia sú spoločenské tvory, kde ľudia nemôžu žiť bez ďalších ľudí. To naznačuje, že u každého jednotlivca existuje túžba aj potreba žiť život s ostatnými jednotlivcami a vytvárať sociálny vzťah. Ale viete, čo znamenajú individuálne, skupinové a sociálne vzťahy?

Definícia jednotlivca je najmenšia časť komunitnej skupiny, ktorú nemožno rozdeliť na menšie časti. Slovo jednotlivec pochádza z gréčtiny Individum, čo znamená nedelené, pričom v sociológii je jednotlivec definovaný ako organizácia (osoba), ktorá je slobodná alebo nie je viazaná na iné organizácie, pokiaľ ide o činy, myšlienky a správanie.

Medzitým je sociálna skupina skupina ľudí, ktorí interagujú so zavedenými všeobecnými vzorcami. Skupinu ľudí možno nazvať sociálnou skupinou, ak spĺňa tri hlavné požiadavky, a to to, že každý člen skupiny si uvedomuje, že je súčasťou skupiny, každý člen skupiny má rovnaké zázemie alebo vlastnosti a existuje štruktúra noriem a vzorcov správania.

(Prečítajte si tiež: Poznanie foriem sociálnej interakcie)

Bez toho, aby sme si to uvedomovali, existuje okolo nás veľa druhov sociálnych skupín. Tam, kde sa predpokladá, že jedna z jej funkcií bude schopná regulovať postupy nadväzovania vzťahov medzi jednotlivcami. Pri formovaní sociálnej skupiny je potrebné vziať do úvahy niekoľko vecí, medzi ktoré patria:

  1. Sociálna inštitúcia, je systém noriem, ktoré regulujú život, ktorý sa považuje za dôležitý a používa sa na dosiahnutie spoločných cieľov.
  2. Spoločenský poriadok je stav, v ktorom sú sociálne vzťahy, ktoré prebiehajú medzi členmi spoločnosti, harmonické, harmonické a harmonické v súlade s hodnotami a normami, ktoré v spoločnosti platia. Kde sa spoločenský poriadok formuje prostredníctvom stupňov poriadku, poriadku, dôslednosti a vzorov.
  3. Usporiadaná je sociálna skupina alebo spoločnosť, o ktorej sa dá povedať, že je usporiadaná, ak v nej existuje súbor hodnôt a noriem, ktoré sú v súlade so životom a jej členovia sa nimi riadia.
  4. Spoločenský poriadok je systém v sociálnej skupine, kde sa každý člen podriaďuje a pri plnom vedomí vykonáva každú hodnotu a normu, ktoré boli regulované.
  5. Pravidelnosť je pravidelnosť členov sociálnej skupiny, ktorá beží s plným vedomím a je vykonávaná nepretržite a je trvalá.
  6. Vzory znamenajú takmer to isté ako pravidelnosť, ibaže sa viac zameriavajú na väzbu medzi spoločenským poriadkom a tvarom a farbou sociálnej interakcie.

Sociálne vzťahy

Sociálne vzťahy sú interakcie medzi jednotlivcami, jednotlivcami a skupinami a medzi skupinami a ich prostredím a navzájom sa ovplyvňujú v ich živote. Tento sociálny vzťah často implikuje sociálnu interakciu, pričom obe úzko súvisia ako najzákladnejšia forma sociálnych vzťahov. Sociálny vzťah neexistuje bez sociálnej interakcie.

Sociálna interakcia je vzájomný vzťah (sociálny) vo forme vzájomného ovplyvňovania medzi jednotlivcami, medzi jednotlivcami a skupinami a medzi skupinami. Existuje 6 faktorov, ktoré ovplyvňujú formovanie sociálnych interakcií, a to napodobňovanie, návrh, identifikácia, sympatia, empatia a motivácia.

Rovnako ako faktory podporujúce vytváranie sociálnych interakcií, musia byť splnené podmienky pre vytváranie sociálnych interakcií, najmä počet aktérov, sociálne kontakty a komunikácia.

Všeobecne možno formy interakcie založené na ich cieľoch rozdeliť na 2, a to asociačné sociálne interakcie, ktoré vedú k jednote, napríklad spolupráca, ubytovanie, asimilácia a kontroverzia. Zatiaľ čo druhou je disociačná sociálna interakcia, ktorá vytvára rozpory alebo má negatívne ciele. Napríklad rozpor, konkurencia (súťaž), konflikt (konflikt).