Význam a význam Pancasily ako štátnej nadácie

Jednotný štát republiky sveta (NKRI) sa pevne hlási k Pancasile ako pevnému základu a pokynu na dosiahnutie štátnych cieľov. Aj pre komunitu má tlmočenie Pancasila v kĺboch ​​života veľmi široký význam. Dôležitosť Pancasily v živote je základnou filozofiou alebo filozofiou štátu. To znamená, že Pancasila je základom hodnôt a noriem pre reguláciu vlády ako správcu štátu. Takže Pancasila je zdrojom všetkých prameňov práva, Pancasila je prameňom štátoprávnych pravidiel, ktoré ústavne riadia Republiku sveta a všetky jej prvky, konkrétne ľudí, územie a vládu štátu.

Ako prameň všetkých prameňov práva alebo ako prameň usporiadaného svetového práva je Pancasila uvedená v najvyššom ustanovení, konkrétne v Preambule ústavy z roku 1945, ktorá sa potom prejavuje alebo ďalej rozpracúva v kľúčových myšlienkových bodoch, ktoré zahŕňajú mystickú atmosféru ústavy z roku 1945, ktorá je nakoniec zhrnutá alebo rozpracovaná. v článkoch ústavy z roku 1945, ako aj v ďalších pozitívnych zákonoch.

Tento názor zobrazuje Pancasilu ako integrálnu (celistvú a komplexnú) tak, aby predstavovala pevnú podporu pre štát, ktorá je na ňom založená, udržiavaná a rozvíjaná s cieľom ochrany a rozvoja dôstojnosti a ľudských práv všetkých občanov svetového národa.

Tlmočenie Pancasila

Veľkosť dôležitosti Pancasily ako základu štátu dáva hlboký zmysel všetkým ľuďom na svete. Ako sa uvádza v preambule ústavy z roku 1945 (UUD), odsek 4 jasne vyjadruje význam Pancasily ako základu štátu: „Potom skôr ako zostaviť vládu sveta, ktorá ochráni všetky národy sveta a všetku krv sveta, podporovať všeobecný blahobyt, vzdelávať ľudí. života národa a účasti na uskutočňovaní svetového poriadku založeného na slobode, večnom mieri a sociálnej spravodlivosti bola Národná sloboda sveta zostavená v Ústave svetového štátu, ktorá bola sformovaná v usporiadaní republiky sveta, ktorá je zvrchovanosťou ľudu na základe Najvyššej vrchnosti. Jedno, spravodlivé a civilizované ľudstvo,Svetová jednota a ľudia vedení múdrosťou v diskusii / zastúpení a uskutočňovaním sociálnej spravodlivosti pre všetkých ľudí na svete. ““

To je dôvod, prečo sa na Pancasilu musí pozerať ako na zjednotený a zjednotený celok, pretože každý predpis obsiahnutý v Pancasile nemôže byť navzájom protetický.

Dôležitosť Pancasily

Dôležitosť Pancasily ako základu štátu je, že Pancasila je smernicou pre svetové spoločenstvo. Hodnoty v Pancasile sú základné hodnoty, ktoré sa majú používať ako usmernenie k predpisom a ako základ právnych noriem platných vo svete.

Aj napriek tomu z hľadiska života bola Pancasila ako základ stavu a pohľadu národa na život obsiahnutá vo všetkých predpisoch Pancasila. Všetky princípy Pancasila majú vzťah medzi predpismi alebo Pancasila je jednota, ktorú nemožno oddeliť. Ak jeden z týchto príkazov chýba, Pancasila nefunguje.