Národný dôchodok, vzorce na výpočet HDP, PNB a ďalšie

Doslova národný dôchodok je celkový príjem alebo príjem obyvateľov krajiny v určitom období. V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali definíciou národného dôchodku na základe ekonómov. Ale v samotnom národnom dôchodku existujú pojmy ako hrubý domáci produkt (HDP), hrubý národný produkt (HND) a podobne.

Aký je rozdiel? A ako to vypočítate? V tomto článku sa budeme zaoberať pojmami národného dôchodku a ich vzorcami.

Hrubý domáci produkt (HDP)

Keď už hovoríme o národnom dôchodku, určite to nie je úplné bez uvedenia hrubého domáceho produktu alebo hrubého domáceho produktu. Podľa definície je HDP celková hodnota alebo cena konečných výrobkov a služieb vyprodukovaných ekonomikou alebo spoločnosťou v určitom období, ktorá sa počíta na základe trhovej hodnoty.

(Prečítajte si tiež: Národný príjem podľa odborníkov)

Na výpočet jedného z najdôležitejších pojmov národného dôchodku môžeme použiť dva prístupy, a to výdavkový prístup a prístup založený na príjmoch.

Pre nákladový prístup je vzorec:

HDP = C + I + G + (XM)

C = spotreba spoločnosti

I = spotreba investora

G = spotreba vlády

X = hodnota exportu

M = hodnota dovozu

Pokiaľ ide o príjmový prístup, vzorec je:

GDP = w + r + i + p

w = mzda / mzdy / platy

r = hodnota nájmu / nájmu

i = úrok / kapitálový úrok

p = zisk / zisk

Hrubý národný produkt (PNB)

Hrubý národný produkt alebo hrubý národný produkt predstavuje celkovú hodnotu produktu vyrobeného obyvateľmi krajiny a obyvateľmi, ktorí sú v zahraničí jeden rok.

Na výpočet PNB môžeme použiť vzorec:

HND = HDP + produkty pre indonézskych občanov v krajine - produkty pre cudzincov v krajine

Čistý národný produkt (PNN)

Čistý národný produkt alebo čistý národný produkt  predstavuje množstvo tovarov a služieb vyprodukovaných spoločnosťou v určitom období po odpočítaní odpisov a výmeny investičného majetku.

Na výpočet PNN je vzorec:

PNN = HNP - odpisy - náhrada kapitálu

Čistý národný príjem

Čistý národný príjem alebo čistý národný dôchodok (NNI) je príjem vypočítaný podľa výšky odmeny prijatej verejnosťou ako vlastníkom výrobných faktorov.

Na výpočet NNI je vzorec:

NNI = PNN - nepriame dane + subvencie

Osobný príjem (PP)

Individuálny príjem alebo osobný príjem je celkový príjem, ktorý dostanú všetci ľudia v spoločnosti, vrátane príjmu od jednotlivcov bez vykonania akejkoľvek práce.

(Prečítajte si tiež: Poznajte 10 základných princípov účtovníctva)

Vzorec na výpočet PP je:

PP = NNI + platba prevodom - (všetky typy príspevkov, zisky a individuálne dane)

Príjem pripravený na výdavky (PD)

Disponibilný príjem alebo disponibilný príjem je príjem, ktorý je v podstate pripravený na použitie na nákup tovaru a služieb na spotrebu. Zvyšok, príjem, možno použiť ako investičnú úsporu.

Vzorec pre výpočet PD je:

PD = PP - priama daň