Tolerancia rozmanitosti kmeňov, náboženstva, rasy a skupín

Tolerancia je slovo, ktoré často počujeme v škole aj v prostredí. „Slovo“ je jedným z kľúčov k vytvoreniu pokroku, mieru a národnej integrity v rámci rozmanitosti etnických skupín, náboženstiev, rás a skupín na svete. Ale viete, čo je to tolerancia? A uplatnilo sa to v každodennom živote?

Vo Veľkom svetovom jazykovom slovníku (KBBI) je vysvetlený význam tolerancie, ktorá má byť tolerantná (rešpektovať, pripúšťať, pripúšťať) stanovisko (názor, pohľad, viera, zvyk, správanie atď.), Ktoré je odlišné alebo v rozpore s vlastným postojom. Tolerancii sa hovorí aj tolerancia, čo znamená vedieť rešpektovať (rešpektovať) pocity druhých.

Svet je krajina, ktorá je v porovnaní s ostatnými krajinami jedinečná a má rôzne etnické, náboženské, rasové a skupinové zastúpenie. Z tohto dôvodu je potrebné vyvinúť určité úsilie na udržanie udržateľnosti rozmanitosti spoločnosti.

Ako občania sveta môžeme vyvinúť niekoľko snáh o ochranu rozmanitosti etnických skupín, náboženstiev, rás a skupín, najmä rozvojom prístupu rešpektujúceho rozdiely v spoločenských hodnotách a normách v spoločnosti. Okrem toho sa to netýka etnickej príslušnosti, rasy a triedy. Posledným je rozvoj postoja tolerancie v náboženskom živote.

Dôležitosť multikultúrnej výchovy

Etymologicky multikultúrne sa utvára zo slova multi (veľa) a kultúra (kultúra). Takže multikulturalizmus je ďalšie slovo pre realitu kultúrnej rozmanitosti. Multikultúrne vzdelávanie by sa malo používať ako stratégia pri riadení kultúry ponúkaním výkonnej stratégie transformácie kultúry prostredníctvom vzdelávacích mechanizmov, ktoré rešpektujú kultúrne rozdiely.

(Prečítajte si tiež: Pochopenie spolupráce v rôznych oblastiach života)

Toto úsilie je potrebné vyvinúť, pretože sa obáva, že národ, ktorý nemá stratégiu riadenia kultúry, bude tokom ľahko unesený, takže nakoniec stratí svoju miestnu a národnú identitu.

Jedným zo spôsobov rozvoja multikultúrnej výchovy je neformálne vzdelávanie. Napríklad prostredníctvom náboženských inštitúcií, prostredníctvom aktivít ako sú semináre a školenia.

Pestujte postoj tolerancie

Aby sa rozmanitosť v spoločnosti nestala faktorom spôsobujúcim strety a rozkoly, ktoré vedú ku konfliktom, je potrebná tolerancia, vzájomná úcta a rešpekt. Ako jednotlivec, tak aj spoločenská bytosť sa vyžaduje, aby boli schopní nadviazať vzťahy s inými ľuďmi, aby uspokojili ich potreby, a pri napĺňaní ich potrieb môže dôjsť k stretom medzi skupinami, skupinami alebo širokou verejnosťou, či už v súvislosti s etnickým pôvodom, rasou, náboženstvom alebo triedou.

Preto ako dobrí občania sveta je potrebné dodržiavať toleranciu medzi náboženstvami a rešpektovať práva a povinnosti, ktoré medzi sebou existujú, aby sa vytvoril mierový, harmonický, mierový život, ktorý zachová celistvosť krajiny sveta.