Čo viete o hospodárskej činnosti?

Ľudia sú spoločenské tvory, ktoré musia byť schopné uspokojiť svoje vlastné potreby prácou alebo výrobou niečoho, čo sa dá použiť na získanie tovaru alebo služieb, aby si udržali život. Tento proces možno označiť ako hospodársku činnosť.

Definícia hospodárskej činnosti je vo všeobecnosti činnosťou vykonávanou ľuďmi s cieľom získať tovar alebo poskytnúť služby. Jednoducho povedané, ľudia chcú, aby ich potreby boli uspokojené čo najviac, ale zdroje sú obmedzené. Ľudia preto hľadajú spôsoby, ako robiť rozhodnutia, ktoré sa musia robiť čo najpresnejšie. Napríklad keď ľudia nakupujú, musia byť schopní určiť, ktoré položky si majú kúpiť, podľa stupnice priority.

Pokiaľ ide o túto ekonomickú činnosť, skladá sa z 3 typov, a to z výroby, distribúcie a spotreby. Tieto tri ekonomické činnosti spolu súvisia a sú navzájom závislé.

Výroba

Výroba je činnosť alebo úsilie vyvíjané ľuďmi na pridanie alebo zvýšenie úžitkovej hodnoty tovarov a služieb rôznymi formami, ako sú ťažba (čerpanie priamo z prírody), poľnohospodárstvo (spracovanie a využívanie prírody), priemysel (premena surovín na polotovary alebo hotové výrobky) a služby (podnikanie bez zmeny formy).

Spotreba

Spotrebná činnosť je čin využívania alebo vynakladania úžitkovej hodnoty vyrobeného tovaru na uspokojenie ľudských potrieb. Činnosť používania sa javí ako akt používania výrobku podľa jeho účelu.

(Prečítajte si tiež: Úloha BUM vo svetovej ekonomike)

Napríklad nákup hodiniek ako hodiniek, ktoré môžete nosiť kamkoľvek, alebo nákup novín, aby ste vždy vedeli najaktuálnejšie informácie, ktoré nie sú podvodom.

Distribúcia

Táto ekonomická aktivita je pokusom človeka o distribúciu tovarov a služieb od výrobcov spotrebiteľom bez zmeny formy týchto tovarov a služieb. Osoba alebo subjekt, ktorý vykonáva distribučné činnosti, sa nazýva distribútor a zvyčajne z nich bude mať úžitok výrobca aj spotrebiteľ. Napríklad supermarkety, obchody, stánky a pouliční predavači.

Distribučné kanály možno rozdeliť na 3 časti, a to priame distribučné kanály (od priamych výrobcov k spotrebiteľom), polopriame (od výrobcov, agentov, priamo k spotrebiteľom) a nepriame distribučné kanály (od výrobcov, distribútorov a spotrebiteľov).

Distribučné kanály možno rozdeliť na tri, a to priame distribučné kanály (od výrobcov priamo k spotrebiteľom), polopriame (od výrobcov, agentov, priamo k spotrebiteľom) a nepriame distribučné kanály (od výrobcov, distribútorov a spotrebiteľov).