3 prístupy pri výpočte národného dôchodku

Národný dôchodok je priemerná výška príjmu, ktorý dostávajú všetky rodinné domácnosti (RTK) v krajine. Príjem sa počíta za obdobie alebo jeden rok. Počítajú sa nielen občania, ktorí pracujú, ale aj počet nezamestnaných.

Národný dôchodok je tiež ukazovateľom merajúcim úroveň rozvoja a blahobytu krajiny. Smerovanie, ciele a štruktúra ekonomiky krajiny možno sledovať z jej národného dôchodku.

Výpočet tohto čísla je jedným zo spôsobov hodnotenia ekonomiky krajiny. Vďaka národnému dôchodku môže vláda hodnotiť výkonnosť svojich ľudských zdrojov a merať produktivitu krajiny.

(Prečítajte si tiež: Národný príjem podľa odborníkov)

Existujú tri spôsoby, ako určiť hodnotu národného dôchodku, a to produkčný prístup, výdavkový prístup a dôchodkový prístup.

Metóda výrobného prístupu

Výroba je činnosť, ktorá vytvára pridanú hodnotu ( pridanú hodnotu ). Pri výpočte národného dôchodku pomocou výrobného prístupu sa vyžaduje iba výpočet pridanej hodnoty v každom výrobnom sektore. Pridaná hodnota sa v priebehu jedného obdobia zvyšuje zo všetkých sektorov. Pridaná hodnota sa tu týka rozdielu medzi výrobnou hodnotou (výstupná hodnota) a strednou nákladovou hodnotou (vstupná hodnota), konkrétne materiálov zahrnutých do výrobného procesu vrátane surovín a pomocných materiálov.

Medzinárodná štandardná priemyselná klasifikácia (ISIC) klasifikuje svetovú ekonomiku na tri sektory, a to primárny sektor (poľnohospodárstvo, chov dobytka, lesné hospodárstvo, rybárstvo, baníctvo a dobývanie), sekundárny sektor (výroba, elektrina, voda a plyn) a terciárny sektor ( obchod, hotel, reštaurácia, nákladná doprava, telekomunikácie atď.).

Príjmový vzorec využívajúci výrobný prístup je nasledovný.

Y = (P1 x Q1) + (P2 x Q2) +…. (Pn x Qn)

Y = národný dôchodok

P1 = cena tovaru do-

Q1 = druh tovaru do-

Pn = cena ného tovaru

Qn = n-tý druh tovaru

Metóda prístupu k príjmu

Príjmový prístup sčítava príjmy z rôznych výrobných faktorov, ktoré prispievajú k výrobnému procesu. Celý príjem, ktorý vlastníci výrobných faktorov dostanú počas jedného obdobia, sa sčíta a stane sa národným dôchodkom.

Medzi výrobné faktory patrí práca, kapitál, pôda a odborné znalosti / podnikanie. Každý výrobný faktor bude generovať iný príjem. Príkladom sú pracovníci, ktorí dostávajú plat / mzdy, vlastníci kapitálu zarábajú úroky, vlastníci pozemkov dostávajú nájomné a podnikatelia zarábajú zisky.

Vzorec na výpočet prístupu k príjmom je nasledovný.

Y = r + w + i + p

Y = národný dôchodok

r = príjem zo mzdy, platu atď.

w = čistý príjem z prenájmu

i = príjem z úrokov

p = príjem zo zisku spoločnosti / individuálneho podnikania

Metóda výdavkového prístupu

Konečnou výpočtovou metódou je výdavkový prístup. Tento prístup sa uskutočňuje spočítaním všetkých výdavkov v rôznych hospodárskych sektoroch vrátane domácností, vlády, spoločností a zahraničných komunít v určitom časovom období.

(Prečítajte si tiež: Národný príjem, vzorce na výpočet HDP, PNB a ďalšie)

Typy výdavkov pre každého ekonomického subjektu sa líšia, napríklad výdavky na spotrebu, investície, vládne výdavky a výdavky na vývoz a dovoz. Odtiaľ dostaneme nasledujúci vzorec prístupu k výdavkom.

Y = C + I + G + (XM)

Y = národný dôchodok

C = spotreba domácnosti

I = investícia

G = vládne výdavky

X = export

M = dovoz