Rozdiel v príprave a implementácii APBN a APBD

V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali APBN alebo štátnym príjmovým a výdavkovým rozpočtom. Ako ročná finančná agenda pre účely vládneho systému sa APBN značne líši od APBD, čo je finančný plán pre regionálnu vládu a DPRD. Týka sa to aj prípravy a implementácie.

Ak APBN zahŕňa štátne výdavky, APBD, čo je skratka pre regionálne príjmy a výdavky, obsahuje podrobnosti o regionálnych zdrojoch príjmov a regionálnych výdavkoch za obdobie jedného roka. Toto nariadenie je upravené v zákone č. 32 z roku 2003.

Okrem ich rozsahu majú APBN a APBD aj odlišné procesy návrhu a implementácie, viete. Pozrime sa na to spolu, aby ste sa medzi nimi nezamieňali.

Zostavenie a implementácia

Štátny rozpočet

Pri príprave APBN je potrebné dodržiavať zásady, a to princíp nezávislosti, princíp zostrovania a princíp sporenia.

Princíp nezávislosti znamená, že financovanie je založené na schopnosti štátu dopĺňať zahraničné pôžičky. Princíp zostrovania alebo prehlbovania priorít rozvoja znamená, že APBN musí uprednostňovať výhodné financovanie. Princíp úspor napokon vyžaduje, aby štátny rozpočet zvyšoval efektívnosť a produktivitu.

Prípravu APBN možno rozdeliť do dvoch etáp, a to na proces diskusie a proces dodania. Proces rozhovorov medzi vládou a DPR prebiehal od februára do augusta. Potom sa od augusta do decembra uskutočňuje proces predkladania, kontroly a overovania APBN.

Formulácia APBN sa začína fázou prípravy návrhu RAPBN (návrh štátneho rozpočtu na príjmy a výdavky) v januári až marci. RAPBN sa potom od centrálnej vlády predloží DPR v apríli až máji. DPR prehodnotila návrh iba od júla do augusta. Rozhodnutia RAPBN stať sa APBN alebo použitie APBN z predchádzajúceho roku sa prijímajú od augusta do decembra.

Implementácia APBN je upravená v zákone č. 45 z roku 2013 týkajúceho sa postupov implementácie APBN tak, aby APBN mohol fungovať správne a zodpovedne. Pri jeho implementácii existuje dohľad nad štátnym rozpočtom, ktorý je interný a externý. Interný dohľad vykonáva dozorná jednotka dohliadanej skupiny. Medzitým sa externý dohľad vykonáva vyšetrením BPH (BPH).

APBD

Plánovanie a príprava APBD sú upravené v nariadení vlády č. 58 z roku 2005 o regionálnom finančnom hospodárení. Kroky plánovania a prípravy APBD začínajú formulovaním RAPBD (Návrh rozpočtu regionálnych príjmov a výdavkov), ktorý realizuje regionálna vláda. Potom sa RAPBD predloží DPRD. O novom RAPBD diskutovali DPRD a tím výkonného rozpočtu. Nakoniec bude schválený RAPBD ratifikovaný do APBD a implementovaný vládou.

Pri príprave APBD sa uplatňuje niekoľko zásad, a to účasť verejnosti, transparentnosť a zodpovednosť, rozpočtová disciplína, efektívnosť a účinnosť a dodržiavanie zásad a zákonov.

Účasť komunity znamená, že komunita musí byť zapojená do prípravy APBD v nádeji, že APBD bude možné pripraviť primerane a podľa cieľa. Transparentnosť a zodpovednosť sa týkajú APBD, ktoré musia byť transparentné a prístupné verejnosti, aby sa zabránilo zneužitiu RAPBD.

Rozpočtová disciplína znamená, že plánované príjmy v APBD musia byť racionálne a musia mať rozpočtový limit. Efektívnosť a účinnosť sa týka použitia rozpočtu, ktorý musí byť optimálny a môže zlepšovať služby a verejné blaho. Zásada dodržiavania zásad a zákonov znamená, že príprava APBD musí byť poslušná a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Po navrhnutí a formalizácii APBD sa začne s implementáciou APBD. Implementáciou APBD je miestna vláda, ktorá určuje RASK (plán rozpočtu pracovnej jednotky) na základe APBD, ktorý bol legalizovaný tak, aby sa stal DASK (dokument rozpočtu pracovnej jednotky). DASK sa potom stáva základným pokynom pre implementáciu celého rozpočtu.