Pochopenie Coulombovho zákona

Už ste niekedy experimentovali s trením plastového pravítka o suché vlasy a jeho držaním blízko malého kúska papiera. Ak je to tak, určite si všimnete, že sa papier bude držať na pravítku. Ako to? Je to tak preto, lebo pravítko, ktoré sa trení o vlasy, bude mať elektrický náboj, ktorý spôsobí, že sa roztrhaný papier pritiahne k pravítku. A to súvisí s fyzikálnym zákonom, ktorý sa nazýva Coulombov zákon.

Tento elektrický náboj je rozdelený na dva, a to kladný elektrický náboj a záporný elektrický náboj. Dva elektrické náboje, ktoré sú blízko seba, zažijú interakciu. Interakcia môže mať formu vzájomného priťahovania, ak poplatky nie sú rovnaké, a odpudzovania, ak sú poplatky podobné. Udalosti príťažlivosti alebo odporu medzi dvoma nábojmi sú spôsobené coulombovým zákonom.

Coulombov zákon je pravidlo, ktoré popisuje vzťah medzi elektrickou silou a veľkosťou každého elektrického náboja. Tento zákon vysvetľuje vzťah medzi silou vznikajúcou medzi dvoma nabíjacími bodmi, ktoré sú od seba vzdialené v určitej vzdialenosti od hodnoty náboja a od seba vzdialenej vzdialenosti.

(Prečítajte si tiež: Poznajte 4 typy zákonov o plyne)

Zákon coulombovcov objavil fyzik pochádzajúci z Francúzska, konkrétne Charles Coulomb, ktorý povedal, že elektrická sila je príťažlivosť alebo odpor. Vo svojej teórii uviedol, že sila medzi nábojmi pôsobí na čiaru spájajúcu dva s veličinou, ktorá je priamo úmerná náboju a nepriamo úmerná druhej mocnine oddelenia týchto dvoch nábojov.

Rovnicu coulombovho zákona možno napísať nasledovne:

coulombov zákon

F = Coulombova sila (N)

k = Coulombova konštanta (Nm2 / C2)

q1 = elektrický náboj 1 (C)

q2 = elektrický náboj 2 (C)

r = vzdialenosť medzi dvoma elektrickými nábojmi

Z rovnice coulombovho zákona možno vyvodiť, že hodnota coulombovej konštanty, k bude závisieť od zvolenej jednotky. Jednotkou náboja SI je navyše Coulomb (C) a coulombova konštanta k v systéme SI má jednotky.

Čím ďalej vzdialenosť medzi nábojmi vedie k menšej elektrickej sile alebo coulombovej sile a naopak, tým menšia je vzdialenosť medzi nábojmi, tým väčšia je elektrická sila alebo coulombova sila.