Pochopenie celých čísel a príkladov

Hovorenie o matematike určite nie je úplné bez diskusie o číslach. Samotné číslo je matematický koncept používaný na počítanie a meranie. Symbol alebo symbol použitý na ich vyjadrenie (číslo) sa nazýva číselný alebo číselný symbol. V matematike sa pojem číslo v priebehu rokov rozšíril o nuly, záporné čísla, racionálne čísla, iracionálne čísla a komplexné čísla.

Pochopenie celých čísel

Medzi týmito číslami, povedzme racionálnymi číslami, sa ďalej delia na zlomky a celé čísla. Celé číslo je sada čísel, ktorá obsahuje celé čísla, prirodzené čísla, prvočísla, zložené čísla, nulové čísla, jedno číslo, záporné čísla, nepárne čísla a párne čísla.

Celé čísla sa získajú, keď skombinujeme záporné čísla s celými číslami. Symbol je písmeno „Z“, ktoré pochádza z nemčiny „Zahlen“ a znamená číslo.

Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…}

Množina kladných čísel je známa ako prirodzené čísla. Prirodzené číslo plus nula sa nazýva celé číslo. Množina celých čísel plus záporné čísla sa nazýva celé číslo.

Na základe číselného radu vieme, že každé celé číslo v číselnom rade je väčšie ako akékoľvek celé číslo vľavo a naopak.

Číselný rad pokračuje neurčito na oboch stranách. Na základe toho neexistuje ani najmenšie, ani najväčšie celé číslo.

Pre celé čísla „a“, ktoré nasledujú po iných celých číslach, je známe ako After Value. Takže hodnota po nule je 1, hodnota po 3 je 4 a hodnota po -3 je -2. Medzitým je celé číslo „a“, ktoré je na ľavej strane pred celým číslom, známe ako hodnota predtým. Napríklad hodnota pred 3 je 2, hodnota pred -4 je -5.

Smer celého čísla je označený symbolom (+ alebo -), ktorý je vpravo od 0 alebo naľavo od 0 na číselnej čiare.

Kladné celé číslo

Záporné celé číslo

Číslo 0 (nula)

Celočíselné operácie

Sčítanie celých čísel

Pridajte +3 a +2

Za týmto účelom sme najskôr posunuli 2 jednotky napravo od čísla 0, potom posunuli 3 jednotky napravo od čísla 2. Výsledkom bolo, že sme posunuli celých 5 jednotiek z nuly.

Príklad 2: Ak chcete pridať kladné celé čísla a záporné celé čísla

Pridajte -3 a +2

Najskôr posuňte z nuly o 2 jednotky doprava, potom o 3 jednotky doľava. Celkovo sme posunuli o 1 jednotku doľava z nuly (-1).

Poznámka : Keď sčítame dve celé čísla, symboly pripojené k číslam sa nezmenia.

Príklad:

3 + (+4) = 3 + 4 = 7

5 + (-3) = 5 - 3 = 2

Odčítajte celé čísla

Odčítajte +2 od +3

Najskôr posuňte 3 jednotky doprava od nuly, potom posuňte 2 jednotky doľava. Vo výsledku sme z nuly posunuli 1 jednotku doprava.

Poznámka: Keď odčítame celé číslo od iného celého, zmeníme znamienko a potom spočítame dve čísla.

Príklad:

3 - (+5) = 3 - 5 = -2

(-4) - (-6) = (-4) + 6 = 2

Násobenie celých čísel

Pri vynásobení dvoch celých čísel rovnakým symbolom použijeme absolútnu hodnotu a výsledkom je pozitívny symbol. Pozitívne x pozitívne = pozitívne, zatiaľ čo negatívne x negatívne = pozitívne.

Príklad: +4 x +5 = 20 alebo -2 x -5 = 10

Celé delenie

Atha plánuje ako poďakovanie darovať 4 bábiky svojim štyrom priateľom. Má 12 bábik. Ak je distribuovaný rovnomerne, každý priateľ dostane 3 bábiky. Toto je proces zdieľania. Z toho vieme, že 12: 4 = 3