Rôzne druhy hodnôt a noriem v spoločnosti

V bežnom živote stretnete rôzne typy ľudí. Existujú ľudia, ktorí sú priateľskí a zdvorilí, ale sú tu aj ľudia, ktorí sú trochu drzí a ľahostajní. Napríklad, keď vidíme ľudí, ktorí jedia zmrzlinu, ale keď je hotová, jednoducho odhodia smeti a nie je na mieste. Keď to vidíme, prinútime ho, samozrejme, slušne ho pokarhať. Pretože v tomto živote musíme presadzovať hodnoty a normy, ktoré platia v spoločnosti. Samozrejme, ak uprednostňujeme hodnoty a normy, potom môžeme žiť v spoločnosti v harmónii a harmónii.

Ale už poznáte rôzne hodnoty a normy, ktoré platia vo svetovej spoločnosti? Ak nie, môžete si tento článok prečítať, kým nebude hotový!

Hodnoty a normy v spoločnosti

Za prítomnosti indiga a noriem sa zdá, že spoločnosť má ciele a pokyny, aby mohla v spoločnosti žiť v harmónii. V spoločnosti platí veľa hodnôt a noriem, z ktorých niektoré sú podobné nasledujúcim.

Skóre

Hodnota znamená všetko, čo sa v spoločnosti považuje za dobré a zlé. Naše hodnoty môžu byť použité ako základ pre úvahy pri určovaní postojov a tiež pri rozhodovaní. Sociálne hodnoty sa určia z kultúry ľudí. To je teda to, čo môže viesť k rozdielom v hodnotách medzi komunitnými skupinami. Charakteristické hodnoty sú:

Bude sa formovať z procesu sociálnej interakcie v spoločnosti

Ako napríklad hodnota úcty k starším, ktorú sme sa naučili od detstva prostredníctvom interakcií s rodičmi

Môže mať vplyv na osobnosť človeka ako člena spoločnosti

Príkladom sú hodnoty, ktoré uprednostňujú spoločné záujmy, napríklad prístup pomoci.

Na akciu majú rôzne vplyvy alebo účinky

Môže byť taký čestný človek by neklamal.

Líši sa to v každej komunitnej skupine

Každá komunitná skupina môže mať rôzne hodnoty na základe interakcií alebo učenia, ktoré prijíma.

V spoločenskom živote platí niekoľko typov hodnôt, a to:

  1. Hmotná hodnota, a to všetko, čo je užitočné pre ľudské telo. Či už je to jedlo alebo lieky. 
  2. Životná hodnota je všetko, čo je pre človeka užitočné pri výkone jeho činností. Napríklad knihy na štúdium, motorky pre motocyklové taxi a ďalšie
  3. Duchovná hodnota je všetko, čo je užitočné pre ľudskú myseľ (duchovné). Táto hodnota je rozdelená do niekoľkých typov, a to:
  • Pravdivá hodnota 
  • Hodnota krásy
  • Morálne hodnoty 
  • Náboženská hodnota

Teraz sa poďme dozvedieť o normách, ktoré platia v spoločnosti.

Norma

Normy sú súborom pravidiel vo forme príkazov alebo zákazov stanovených na základe vzájomnej dohody. Skutočné, pevné a jasné, čo sa líši od hodnôt.

Charakteristika sociálnych noriem je:

Nepísané

Normy si budú pamätať a uplatňovať ich iba v každodennom živote

Je výsledkom vzájomnej dohody

Normy sa stanú pravidlami, ktorých úlohou je regulovať správanie všetkých členov spoločnosti. Preto musia byť sociálne normy založené na vzájomnej dohode.

Môže sa zmeniť  

Normy sa formujú z procesu interakcie, ktorý sa deje v spoločnosti, aby mohli prežívať zmeny založené na potrebách komunity.

Spoločne poslúchli  

V spoločnosti platí pravidlo, že spoločenské normy musia členovia komunity podporovať a dodržiavať ich.

Existujú pokuty / sankcie  

Tieto pokuty / sankcie môžu byť ľahké, mierne a prísne. Pokuty / sankcie budú udelené každému, kto poruší platné normy.

Po poznaní charakteristík noriem je najvyšší čas, aby sme poznali rôzne typy noriem.

Na základe úrovne sankcií:

1. Ako ( použitie )

Činnosti alebo správanie, ktoré vykonáva niekto zo skupiny komunity, ale nedeje sa to nepretržite. Napríklad ako sa správne a slušne obliecť. Ak dôjde k ich porušeniu, dostane varovanie.

2. Zvyky ( ľudové cesty )

Činnosti vykonané opakovane s jasným účelom, ktoré sa považujú za dobré. Ak to robí skupina ľudí, dá sa to nazvať tradíciou. Napríklad zvyk rešpektovať a plniť príkazy rodičov. A v prípade ich porušenia dostanú aj varovanie.

3. Kódex správania ( mores )

Rôzne pravidlá, ktoré prijala komunita. A zvyčajne sú spojené s náboženskými vierami alebo vierami. Sankcie môžu byť prísnejšie. Napríklad zákaz kradnutia, zákaz zabíjania atď.

4. Colníctvo ( vlastné )

Súbor správania, ktoré majú večnú povahu a sú veľmi pevne spojené so spoločnosťou, ktorá ich objíma. Sankcie sú pre tých, ktorí porušujú, pomerne vysoké. Napríklad niekto, kto poruší vykonávanie tradičného obradu, bude potrestaný vo forme vylúčenia zo skupiny.

Na základe zdrojov

1. Náboženské normy

Bude pochádzať od všemohúceho Boha, má absolútnu povahu a musí sa ním riadiť každé náboženstvo. Ako napríklad náboženské učenie pre charitu.

2. Normy slušnosti

Má zdroj ľudského svedomia na to, aby určil, čo je dobré a čo zlé. Môže formovať charakter alebo povahu človeka, napríklad čestnosť.

3. Normy zdvorilosti

Tieto normy sú založené na zvykoch, primeranosti a vhodnosti, ktoré v spoločnosti prevládajú. Napríklad úcta k rodičom, zdvorilosť a zdvorilosť voči všetkým atď.

4. Právne normy

Pochádza od niekoho, kto má pozíciu alebo autoritu. Má donucovaciu povahu a jeho cieľom je chrániť a udržiavať poriadok v komunite. Napríklad nespáchanie trestných činov a iné.

Ide teda o niekoľko typov hodnôt a noriem, ktoré sa v našej spoločnosti uplatňujú. Bolo by skvelé, keby sme sa týchto dvoch vecí mohli držať v každodennom živote. Takže ak máte k tomu nejaké otázky, napíšte prosím do komentárov nižšie!