Spoznajte 3 systémy výberu daní

Niektorí z nás môžu poznať množstvo daní, ktoré sa často platia. Povedzme, že keď sa stravujeme v reštaurácii, bude tam niečo, čo sa volá DPH alebo daň z pridanej hodnoty. Aj napriek tomu, keď nakupujeme v supermarketoch alebo supermarketoch. Dane teda nemusia byť vždy záležitosťou rodičov, viete. Aká je to teda daň?

Daň je spoločný príspevok od každého občana (už pracujúceho a zarábajúceho) daňovníka do krajiny, kde každý daňovník nedostáva priamu náhradu.

Medzitým podľa zákona č. 6 z roku 1983 možno dane interpretovať ako povinné príspevky štátu, ktoré sú dlžné jednotlivcom alebo podnikateľským subjektom, ktoré sú na základe zákona presvedčivé bez toho, aby dostávali priamu kompenzáciu, a používajú sa na štátne potreby v záujme čo najväčšieho blaha ľudí.

Keď hovoríme o samotnej dani a o tom, ako sa vyberá, každá krajina má v skutočnosti svoj vlastný systém. Žiadna výnimka Svet. Tento systém výberu daní sa prispôsobí druhu dane a daňovému predmetu, ktorý je predmetom dane.

(Prečítajte si tiež: Rozdiely v daniach a iných odvodoch)

Existuje niekoľko foriem systémov výberu daní, vrátane oficiálneho systému posudzovania, systému posudzovania zrážkovej dane a systému sebahodnotenia. V čom je rozdiel?

Úradný hodnotiaci systém

Oficiálny hodnotiaci systém je systém výberu daní, ktorý sa implementoval do roku 1967. V tomto systéme má vláda oprávnenie určovať výšku dane, ktorú majú zaplatiť alebo zaplatiť dlžníci.

Charakteristika systému úradného posudzovania sú:

  • Výšku splatnej dane určuje daňový úradník
  • Vláda má plné právo určiť výšku dane
  • Daňoví poplatníci sú pasívni
  • Splatnú daň vypočíta daňový úradník.

Polooficiálny hodnotiaci systém a systém posudzovania zrážkovej dane

Systém posudzovania zrážok a systém posudzovania zrážok, systém, ktorý dáva orgánu oprávnenie určovať výšku dane dlžnej vláde a daňovým poplatníkom. Daňové úrady ani daňovníci teda nemôžu namietať proti rozhodnutiam tretích strán. Tento systém fungoval v období rokov 1968 - 1983.

Príkladom uplatňovania tejto dane je PPH, ktorá sa platí prostredníctvom spoločnosti, nie fyzickej osoby.

Systém sebahodnotenia

Systém sebahodnotenia je systém výberu daní, ktorý dáva platiteľom dane oprávnenie určovať sami výšku dane, ktorú majú platiť. Tento systém bol implementovaný od roku 1983. Daňovníci môžu vypočítať a vykázať svoje vlastné dane, napríklad DPH a PPh.

Charakteristiky systému výberu dane podľa vlastného výberu sú:

  • Splatnú daň určuje daňovník.
  • Daňoví poplatníci zohrávajú aktívnu úlohu
  • Vláda nemusí vydať list o vymeraní dane
  • Vláda je zodpovedná iba za dohľad