Definícia sociálnych inštitúcií a ich typov

Ľudia ako spoločenské bytosti nemôžu žiť život sami. Určite komunikujeme s ostatnými ľuďmi, jednotlivo aj v skupinách. V spoločnosti existujú sociálne inštitúcie. Sociálne inštitúcie sú súborom noriem, ktoré sa v spoločnosti uplatňujú na reguláciu sociálnych interakcií s cieľom zabrániť sociálnym odchýlkam. Sociálne odchýlky v spoločnosti môžu mať formu konfliktov, nekalej súťaže, primárnych odchýlok až sekundárnych odchýlok.

Nemôžeme len zakladať sociálne inštitúcie. Existujú minimálne tri hlavné podmienky, ktoré musia sociálne inštitúcie splniť, a to prijatie komunitou, dodržiavanie ušľachtilých hodnôt komunity a prísne a záväzné sankcie.

V sociálnych inštitúciách existujú štyri stupne noriem, a to metódy ( zvyklosti ), zvyky ( ľudové spôsoby ), správanie ( mravy ) a zvyky ( zvyky ).

Metóda alebo použitie je norma, ktorá reguluje životný štýl človeka. Sankcie pre tých, ktorí porušujú, sú stále pomerne ľahké, konkrétne iba varovanie. V obvyklom štádiu alebo v ľudovom štýle sú normy, ktoré sa uplatňujú v spoločnosti, výsledkom správania, ktoré sa stalo obvyklým. Porušovatelia môžu dostať sankcie vo forme klebiet.

Ďalším stupňom je správanie alebo mrav . Táto norma upravuje správne alebo nesprávne správanie v spoločnosti. Sankcie pre porušovateľov sú dosť vysoké, konkrétne väzenie. Posledné sú zvyky alebo obyčaje . Tieto normy upravujú správanie, ktoré je v spoločnosti večné. Sankcie, ktoré porušovatelia dostanú, sú vo forme vylúčenia.

(Prečítajte si tiež: Poznanie foriem sociálnej interakcie)

Existuje niekoľko typov sociálnych inštitúcií, od rodinných, vzdelávacích, ekonomických, náboženských až po politické inštitúcie.

Rodinná inštitúcia je najmenšia sociálna jednotka pozostávajúca z otca, matky a dieťaťa. V rodine je vzťah medzi členmi usporiadaný tak, aby každý člen rodiny mal jasnú úlohu a funkciu.

Vzdelávacie inštitúcie sú sociálne inštitúcie, ktoré sú prostriedkom učenia sa, praktizovania a socializácie s latentnými a zjavnými funkciami. Vzdelávacie inštitúcie sú rozdelené do kategórií formálneho a neformálneho vzdelávania. Formálne vzdelávanie, ako je škola, ponúka vzdelanie viacúrovňové, od základnej po vysokú. Medzitým môže neformálne vzdelávanie prebiehať vo forme kurzov zručností.

Ekonomické inštitúcie sú miesta, kde ľudia vykonávajú aktivity s cieľom uspokojiť potreby a dosiahnuť prosperitu. Niektoré z funkcií ekonomických inštitúcií sú pokyny pre nákup a predaj, fórum pre získavanie nevyhnutných vecí a dávanie identity komunite.

Medzitým sú náboženské inštitúcie systémy viery a dôležité náboženské praktiky spoločnosti, ktoré sú štandardizované a formulované a ktoré sú všeobecne prijímané a považované za potrebné a správne.

Posledným typom je politická inštitúcia. Táto inštitúcia má aktivity v štátnom systéme, ktorý zahŕňa proces určovania a implementácie štátnych cieľov. Politické inštitúcie súvisia s formou štátu, formou vlády a formou moci.