Čo je to sociálna štruktúra?

Spoločnosť sa skladá z rôznych prvkov, ako sú rôzne vrstvy, skupiny, pravidlá a inštitúcie. Tieto vzájomne prepojené sociálne prvky sú známe ako sociálne štruktúry. V rámci tejto štruktúry je správanie, ktoré sa vyskytuje, obvykle pevné a usporiadané.

Podľa Georgea C. Homana sociálna štruktúra súvisí s elementárnym sociálnym správaním v každodennom živote. Medzitým Selo Soemardjan a Soelaiman Soemardi tvrdili, že sociálna štruktúra je celou štruktúrou hlavných sociálnych prvkov. Nasikun má tiež svoju vlastnú definíciu, kde sa hovorí, že sociálna štruktúra je viditeľná horizontálne alebo vertikálne.

Charles P. Loomis uviedol, že sociálna štruktúra je tvorená z 10 dôležitých prvkov. Prvým je pocit solidarity členov komunity. Po druhé, spoločné ideály a ciele spoločnosti. Po tretie, zariadenia alebo nástroje sociálneho systému, ako napríklad sociálne inštitúcie a inštitúcie.

Po štvrté, sociálna pozícia a rola, ktorá usmerňuje vzorce správania v spoločnosti. Po piate, úroveň v sociálnom systéme určuje stav a rola členov komunity. Po šieste, spoločenské hodnoty a normy, ktoré slúžia ako usmernenie pre členov komunity v ich správaní.

(Prečítajte si tiež: Rôzne teórie a formy sociálnych zmien)

Siedmym sú vedomosti a viery členov komunity, ktoré slúžia ako analytický nástroj pre členov komunity. Ôsma je moc v podobe schopnosti vládnuť nad členmi spoločnosti, ktorí majú moc, aby mohol sociálny systém pokračovať.

Deviatym prvkom je systém sankcií, ktorý obsahuje odmeny a tresty v sociálnom systéme, aby sa zachovali normy. Na záver systém napätia, konfliktov a odchýlok, ktoré sprevádzajú rozdiely v schopnostiach a vnímaní ľudí.

Všeobecnou črtou sociálnych štruktúr je ich abstraktná povaha. Okrem toho existujú vertikálne a horizontálne rozmery. Táto štruktúra zahŕňa aj všetky kultúry v spoločnosti a neustále sa vyvíja a mení v priebehu času, aj keď zostáva základom sociálnych procesov spoločnosti.

Okrem toho sociálna štruktúra zahŕňa všetky sociálne vzťahy medzi jednotlivcami v ktoromkoľvek danom okamihu. Tam, kde sa hovorí o hlavných sociálnych interakciách, konkrétne tých, ktoré môžu dať spoločnosti tvar. Poslednou charakteristikou je, že ide o sociálnu realitu, ktorá je statická a má rámec, ktorý vytvára poriadok.

Sociálne štruktúry môžeme rozdeliť do dvoch typov, a to sociálna diferenciácia a sociálna stratifikácia.

Sociálna diferenciácia sa vzťahuje na rovnosť v spoločenských vrstvách alebo stupňoch. Sociálna diferenciácia je horizontálne zoskupenie, čo znamená, že každá skupina má rovnaké postavenie bez toho, aby bola vyššia alebo nižšia. Sociálna diferenciácia môže mať formu etnického, rasového, náboženského alebo klanového zoskupenia.

Sociálna stratifikácia medzitým predstavuje zoskupenie populácie do stratifikovaných alebo vertikálnych vrstiev. Soerjono Soekanto tvrdí, že sociálna stratifikácia je diferenciácia populácie alebo spoločnosti do stratifikovaných vrstiev. Samotná definícia sociálnej stratifikácie podľa Brucea J. Cohena je systém, ktorý človeka umiestňuje podľa jeho kvalít a zaraďuje ho do príslušnej sociálnej vrstvy.

Základom pre ich zoskupenie môže byť bohatstvo, znalosti a moc. Samotná forma stratifikácie je vo forme triedneho delenia z hľadiska ekonomických, politických a sociálnych aspektov.