Definícia, príčiny a dopady znečistenia pôdy

Problémy v oblasti životného prostredia, ako je globálne otepľovanie, znečistenie pôdy a ďalšie, sa v poslednej dobe nepochybne stali samostatnými problémami. A toto treba skôr či neskôr prekonať. Ako? Počnúc starostlivosťou o životné prostredie.

Áno, my ľudia nežijeme na tejto Zemi sami. Zdieľame priestor s rôznymi inými živými bytosťami, ako sú napríklad rastliny a zvieratá. Zem poskytuje rôzne zdroje, ktoré sú životne dôležité pre prežitie organizmov, a to zem (litosféra), vzduch (atmosféra) a voda (litosféra). Tieto tri sú dôležité nielen pre ľudí, ale aj pre iné živé bytosti.

Sme si však vedomí, že od priemyselnej revolúcie došlo k mnohým ľudským činnostiam, ktoré nie sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Takéto činnosti ničia dôležité zdroje pre rastliny a zvieratá. Výpary z tovární a motorových vozidiel znečisťovali vzduch. Vodné útvary, ako sú rieky a moria, sú tiež znečistené odpadom a ľudským odpadom.

(Prečítajte si tiež: Poznajte vrstvy Zeme na základe ich vrstiev a chemického zloženia)

Pozemok tiež neunikne negatívnym dopadom ľudskej činnosti. Pôda, ktorá je rastovým médiom pre rastliny, je veľmi dôležitá pre potravinový reťazec, pretože poskytuje potravu pre bylinožravé zvieratá. Kontaminovaná pôda preto nie je pre živé veci o nič menej nebezpečná.

Znečistenie pôdy

Znečistenie pôdy je stav, keď pôda stráca svoje užitočné zložky v dôsledku hromadenia škodlivých látok, čo vedie k zníženiu úrodnosti pôdy. To znamená, že znečistená pôda sa už nemôže používať ako sadivo, pretože stratila základné prvky pre výživu rastlín.

Toto znečistenie sa zvyčajne vyskytuje v dôsledku úniku kvapalného odpadu alebo chemikálií. Či už ide o domácnosti, poľnohospodárstvo alebo priemyselný sektor. Dopad sa netýka iba ľudí, ale aj zvierat, rastlín a životného prostredia. Pôda sa stáva neúrodnou, klesá produktivita poľnohospodárstva, rastliny chradnú a pre človeka to môže mať vplyv na zdravie.

Príčiny znečistenia pôdy

Príčin znečistenia pôdy je niekoľko. Prvým je penetrácia nebezpečných pesticídov a insekticídov. Látky, ktoré sa často používajú pri plantážach, môžu zabíjať mikroorganizmy v pôde. Pôda môže byť tiež kontaminovaná v dôsledku úniku zo sanitárneho odpadu.

Ďalšou príčinou sú kyslé dažde. Kyslý dážď nastáva, keď sa kyselina z priemyselných výparov spojí s dažďom a padá ako kyslý dážď. A nakoniec, optimálne nakladanie s odpadom je tiež faktorom pri znečisťovaní pôdy.

Vplyv znečistenia pôdy

Znečistenie pôdy ako jeden z dôležitých zdrojov pre živé veci ovplyvňuje nielen rastliny a zvieratá, ale aj človeka. Po prvé, znečistená pôda sa nemôže využívať na poľnohospodárske účely. Z toho vyplýva, že pre poľnohospodárov je ťažké vyrábať zeleninu a rôzne potraviny pochádzajúce z rastlín.

Znečistená pôda môže tiež spôsobiť ochorenie zo škodlivých látok, ktoré obsahuje. Chorí môžu byť nielen rastliny a zvieratá, ale aj ľudia. Pôda, ktorá je súčasťou ekosystému, môže tiež poškodiť interakciu medzi biotickými a abiotickými zložkami, ak je znečistená.